Browsing archived posts:
فریاد انسان بودن

زندگی را گر توانستی به کام یک نفرشیرین کنی،می توانی آن زمان فریاد انسان بودنت برکوی و بر، برزن کنی

اعلام جنگ پارلمان بحرین علیه ایران

اعلام جنگ پارلمان بحرین به ایران پس از اتفاقات رخ داده در کرباباد رخ داده است.