یوگا yoga آموزشهای فکری ورزشی جسمی و روانی بخش اول

یوگا در ورزش به چه شکل است؟

یوگا به معنی یکپارچه‌سازی و یگانگی در زبان سانسکریت آمده است

برخی معتقد هستند که Yoga که در فارسی آن را یوگا می نویسیم

اعتقاد دارند این کلمه از واژه فارسی یوغ برگفته شده است

که در لفظ به یوک و در نهایت به Yoga تبدیل شده است

یوغ در سرزمین پارس گاو را به یوغ میکشیدند و زمین را شخم میزدند

در این ورزش سه نوع رژیم غذایی وجود دارد که عبارتند از: راجاسی، تاماسی و ساتویک

براهماچاریا چهارمین رکن از ارکان پنج گانه آموزشهای فکری در بخش یاما است

یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی

همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست

هیچ دانشی از بیرون منتقل نمی‌شود، همه چیز درونی است

بر روی دکمه زیر کلیک نمایید تا نماد OM را مشاهده نمایید

OOM

واژه اُم یا OM دنیایی معنی را پشت خود پنهان نموده است و ورزشکاران

در زمان کنترل فکر و ذهن بر این کلمه تکیه کرده و به آرامش میرسند

گویی با تلفظ صحیح این کلمه که همراه با دم و باز است تفکیک جسم و روح

گسسته شده و به نقشی واحد بدل میشود که باعث آرامش جسم و جان میشود